Páginas

Google Website Translator Gadget

miércoles, 4 de febrero de 2015

GALICIA: ORDEN DE CONFECCION DE NOMINAS 2015

CSIF      JUSTICIA      INFORMA

O pasado 21 de Xaneiro no DOG aparece publicada a ORDE do 15 de xaneiro de 2015 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2015.


ORDEN DE CONFECCION DE NOMINAS 2015


ANEXO XVI
Funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos forenses

1.283,85

Xestión procesual e administrativa

1.108,61

Tramitación procesual e administrativa

911,18

Auxilio xudicial

826,49

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 53,51 €.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados a extinguir pola Lei orgánica 19/2008, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a continuación:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Oficiais

44,38

Auxiliares

34,21

Axentes xudiciais

29,54

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

49,93

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores está fixado como a continuación se indica:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos forenses

64,20

Xestión procesual e administrativa

55,44

Tramitación procesual e administrativa

45,56

Auxilio xudicial

41,33

3. Complemento xeral de posto.

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas extraordinarias

Contía mensual

Contía cada paga

III

 

Director do Imelga

1.526,91

784,91

Subdirector do Imelga

711,30

Xefatura de servizo do Imelga

711,30

Xefatura de sección do Imelga

674,44

Médico forense

563,97

III

A

Xestor procesual

292,45

364,78

IV

C

Xestor procesual xulgados de paz

279,30

351,68

D

Xestor procesual secretarios xulgados de paz

292,48

III

A

Tramitador procesual

248,63

329,62

B

Tramitador procesual

313,20

IV

C

Tramitador xulgado de paz

235,49

316,48

III

A

Auxilio xudicial

186,83

276,78

B

Auxilio xudicial Imelga

251,41

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

173,68

263,61

IV

-

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios paz municipios máis de 7.000 habitantes

423,83

439,52

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é a que se reflicte a continuación para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía de cada unha

Director do Imelga

707,83

Subdirector do Imelga

682,55

Xefatura de servizo do Imelga

682,55

Xefatura de sección do Imelga

682,55

Médico forense

631,98

Xestión procesual e administrativa

399,43

Tramitación procesual e administrativa

348,87

Auxilio xudicial

326,12

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

399,43

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) A contía anual do complemento específico é o que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico anual

Director do Imelga

5.973,99

Subdirector do Imelga

4.854,04

Xefatura de servizo do Imelga

4.567,12

Xefatura de sección do Imelga

4.001,18

Médico forense

2.683,87

Tramitador procesual e adm. Imelga

4.155,63

Auxilio Xudicial Imelga

4.263,96

b) A contía anual do complemento autonómico transitorio é o que se especifica a continuación para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe anual

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

3.953,79

Xestor procesual (III-A)

4.029,90

Xestor procesual servizo común de apoio (IV-D)

5.101,23

Xestor procesual fiscalía (III-A)

4.029,90

Xestor procesual S.C.N.E.(III-A)

5.560,37

Xestor procesual Xulgado violencia sobre a muller (III-A)

4.250,51

Xestor procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

4.031,00

Xestor procesual xulgado de paz (IV-C)

4.040,28

Tramitador procesual (III-A)

4.188,18

Tramitador procesual servizo común de apoio (III-A)

5.260,12

Tramitador procesual fiscalía (III-A)

4.188,18

Tramitador procesual S.C.N.E. (III-A)

4.800,68

Tramitador procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

4.408,90

Tramitador procesual xulgado de Paz (IV-C)

4.206,98

Auxilio xudicial (III-A)

4.295,73

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

4.295,73

Auxilio xudicial S.C.N.E.

5.828,60

Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A)

4.516,68

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

4.303,28

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda.

Partido xudicial/Órgano

Concepto

Importe da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución. (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

236,71

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución. (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia para axuizamento inmediato de faltas

140,28

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia de 8 días

289,31

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

144,65

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 7.2 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade fiscalía de 8 días

210,40

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 7.2 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

105,21

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 8.1 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade 8 días

131,50

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución. (art. 8.1 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

65,75

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución. (art. 9 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal

52,60

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución. (art. 9 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

26,30

Fiscalías menores capitais de provincia (art. 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

105,21

b) Programa de actuación de fomento da produtividade.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

9,60

Tramitación procesual e administrativa

9,60

Auxilio xudicial

9,60

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

64,61

Tramitación procesual e administrativa

56,70

Auxilio xudicial

48,78

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

263,70

Tramitación procesual e administrativa

210,96

Auxilio xudicial

158,22

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Xornada

Contía diaria

Vespertina de luns a venres

46,08

Sábado

76,80

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións polo persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial: 96 € por cada período de 15 días.SALUDOS

PRIMERA FUERZA SINDICAL EN JUSTICIA A NIVEL NACIONAL


CSI  Defendiendo lo público

Central Sindical Independiente y de Funcionarios    Sector  Justicia   

c/ Fernando el Santo, nº 17, 2ª 28010 MADRID 

Teléfono: 91 567 44 69 y 91 567 59 91  

web: http://www.csi-f.es/sector/administracion-justicia/ambito/nacional 

correo electrónico: justicia@csi-f.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario